Gwarancje kredytowe i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

"Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 roku w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 16 poz. 82 z późniejszymi zmianami) może udzielać gwarancji kredytowych oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1-3 powyższego rozporządzenia.

Podmioty mogące korzystać z gwarancji i poręczeń Agencji

 • Z gwarancji lub poręczeń mogą korzystać osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty nie będące osobami prawnymi, które ubiegając się o udzielenie kredytu inwestycyjnego nie posiadają w ocenie banku kredytującego wystarczającego zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • Agencja może udzielać gwarancji lub poręczeń podmiotom posiadającym zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych w umowie kredytu terminach spłaty. Przy ocenie zdolności kredytowej Agencja bierze m.in. pod uwagę stan majątkowy, efektywność gospodarowania oraz płynność płatniczą i wypłacalność Wnioskodawcy - zarówno aktualną, jak i przewidywaną do upływu terminu gwarancji lub poręczenia.

Forma i wysokość udzielanej pomocy

 • Agencja może udzielać gwarancji kredytowych lub poręczeń spłaty kredytów preferencyjnych na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa.
 • Gwarancje i poręczenia są terminowe, tj. udzielane są na okres objęty umową kredytu wydłużony o 30 dni kalendarzowych.
 • Gwarancje kredytowe mogą być udzielane do kwoty 1 mln zł.
 • Poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych mogą być udzielane do wysokości 60% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu oraz odsetek od kwoty objętej poręczeniem, nie więcej jednak niż 1 mln zł łącznie.
 • Łączna kwota gwarancji lub poręczeń udzielonych jednemu podmiotowi nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Warunki i tryb postępowania przy ubieganiu się o udzielenie gwarancji lub poręczenia Agencji

 • Zawarcie przez Wnioskodawcę z bankiem kredytującym warunkowej umowy o preferencyjny kredyt inwestycyjny. Jako warunkową umowę kredytu traktuje się umowę kredytu zawierającą warunek, że bank kredytujący uruchomi kredyt po przyjęciu udzielonej przez Agencję gwarancji lub udzielonego poręczenia (wnioski złożone Agencji po uruchomieniu kredytu nie podlegają rozpatrywaniu).
 • Przedłożenie w Centrali Agencji, za pośrednictwem banku kredytującego, wniosku o udzielenie gwarancji kredytowej lub poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego na formularzu zatwierdzonym przez Prezesa Agencji łącznie z wymaganymi dokumentami.
 • Rozpatrzenie wniosku spełniającego wymogi formalne następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia.
 • Zawarcie pomiędzy Agencją a Wnioskodawcą umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia.
 • Zawarcie pomiędzy Agencją a bankiem kredytującym umowy poręczenia lub udzielenie bankowi kredytującemu gwarancji kredytowej.
 • Ustanowienie przez Wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia w formie ustalonej z Agencją na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków gwaranta lub poręczyciela. Zabezpieczenia ustanawiane są przez Wnioskodawcę w wysokości co najmniej 100 % kwoty udzielonej gwarancji lub poręczenia w formach przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym, w tym obligatoryjnie ustanawiane jest zabezpieczenie w formie weksla in blanco lub składane jest oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się przez Wnioskodawcę egzekucji w trybie art. 777, §1, pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego.
 • Uiszczenie przez Wnioskodawcę prowizji w wysokości 1% kwoty udzielonego poręczenia lub 2% kwoty udzielonej gwarancji, najpóźniej do dnia uruchomienia kredytu.
 • Udzielając poręczenia Agencja może zobowiązać bank kredytujący do przeprowadzenia w pierwszej kolejności egzekucji z innych niż poręczenie Agencji zabezpieczeń określonych w umowie kredytu oraz z majątku Wnioskodawcy.

Pozostałe warunki udzielenia gwarancji lub poręczenia Agencji

Do wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia należy załączyć następujące, aktualne dokumenty i informacje:

 • warunkową umowę kredytu, tj. umowę zawierającą warunek, że kredyt zostanie uruchomiony po przyjęciu przez bank kredytujący gwarancji lub poręczenia, udzielonego przez Agencję,
 • plan przedsięwzięcia z pozytywną opinią Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca realizacji inwestycji,
 • dokumenty dotyczące realizowanej inwestycji (plan techniczny, kosztorys, harmonogram realizacji inwestycji, decyzja budowlana, wstępna umowa kupna-sprzedaży, oferty itp.),
 • dokumenty określające aktualny status prawny Wnioskodawcy, w tym wskazujące zakres jego działalności, osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy oraz sposób reprezentacji, tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki (statut), zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego ustalonego na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i inne,
 • dokumenty obrazujące wyniki ekonomiczno-finansowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata obrachunkowe lub za cały okres działalności gospodarczej, jeśli jest on krótszy od 3 lat (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a także dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzone w formie i treści zgodnej z ustawą o rachunkowości, wyciąg z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym itp.),
 • opis wyników działalności gospodarstwa rolnego za okres ostatnich 3 lat lub za cały okres działalności gospodarczej, jeśli jest on krótszy od 3 lat, sporządzony według wzorów stanowiących załączniki do wniosku,
 • dokumenty określające aktualną sytuację majątkową Wnioskodawcy (odpisy z ksiąg wieczystych, posiadane wyceny majątkowe itp.),
 • dokumenty potwierdzające możliwość zbytu produkcji prowadzonej w okresie kredytowania,
 • opinie banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy, w tym w szczególności o stanie zadłużenia i jego obsłudze,
 • opinię banku kredytującego, dotyczącą sytuacji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy i oceny przedsięwzięcia, z którym ma być związana gwarancja lub poręczenie wraz z oceną zdolności kredytowej i analizą wniosku kredytowego, na podstawie której podjęto decyzję o przyznaniu kredytu,
 • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne (wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia),
 • w przypadku dzierżawców Agencji Nieruchomości Rolnych oraz dzierżawców innych nieruchomości - pisemna zgoda właściciela na modernizację gospodarstwa (obiektu) oraz opinia o wywiązywaniu się ze zobowiązań wynikających z dzierżawy,
 • dokumenty określające wartość rynkową proponowanych zabezpieczeń (w gospodarstwach rolnych co najmniej polisy ubezpieczeniowe nieruchomości i rzeczy ruchomych) lub świadczące o wiarygodności poręczycieli.

Ww. dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez bank kredytujący.

 • Agencja może żądać przedłożenia innych dokumentów, niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.
 • W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji Agencja wzywa Wnioskodawcę do jej uzupełnienia wyznaczając 30-dniowy termin na ich uzupełnienie. Termin rozpatrzenia wniosku biegnie w takim przypadku od dnia dostarczenia do Agencji kompletu dokumentów i informacji. Wnioski nie uzupełnione, nie podlegają rozpatrzeniu.
 • W terminie ustalonym z Wnioskodawcą Agencja przeprowadza inspekcje terenowe związane z przedkładanymi wnioskami. Agencja może również zażądać przeprowadzenia analiz i ekspertyz przez rzeczoznawców na koszt Wnioskodawcy oraz zasięgać opinii banków, innych podmiotów i instytucji.
 • Na mocy zawartych umów Wnioskodawcy oraz banki kredytujące zobowiązują się do przekazywania Agencji okresowych sprawozdań i raportów oraz dokumentów i informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej Wnioskodawcy.