Gwarancje kredytowe i poręczenia spłaty kredytów preferencyjnych udzielone przed 01.05.2007

"Poręczeń i gwarancji spłaty kredytów preferencyjnych ARiMR może udzielać osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów oraz osobom prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, które ubiegając się o udzielenie kredytu nie mogą ustanowić wymaganego przez bank kredytujący zabezpieczenia spłaty.

Wysokość pomocy wynosi:

  • dla preferencyjnych kredytów inwestycyjnych - poręczenia do 60% kwoty kredytu wraz z odsetkami, nie więcej jednak niż do kwoty 1 mln zł lub gwarancje do kwoty 1 mln zł,
  • dla preferencyjnych kredytów klęskowych - poręczenia i gwarancje do wysokości 80% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami, nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 65 tys. zł.

Warunkiem ubiegania się o poręczenie lub gwarancję spłaty kredytu jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

  • W przypadku kredytów inwestycyjnych wnioski należy kierować do Centrali ARiMR za pośrednictwem banku kredytującego. Podmioty ubiegające się o udzielenie gwarancji kredytowej lub poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego muszą posiadać zdolność kredytową oraz zobowiązane są dokonać zabezpieczenia udzielonej gwarancji lub poręczenia w formie ustalonej z Agencją. Opłacić muszą także prowizję w wysokości 1% kwoty udzielonego poręczenia lub 2% kwoty udzielonej gwarancji.
  • W przypadku kredytów klęskowych wnioski o udzielenie poręczenia lub gwarancji mogą być przedkładane wyłącznie w bankach, z którymi ARiMR zawarła stosowne umowy o współpracy tj. Banku Zachodnim WBK S.A., Mazowieckim Banku Regionalnym S.A, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych. Podmioty ubiegające się o udzielenie poręczenia lub gwarancji są zobowiązane posiadać zdolność kredytową oraz dokonać zabezpieczenia przyznanego poręczenia w formie weksla in blanco a przyznanej gwarancji w formie - weksla in blanco oraz w dodatkowej formie ustalonej z Agencją. Z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości 0,8% kwoty udzielonego poręczenia lub gwarancji

Zobacz także