Pomoc ARiMR dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać od 1 do 28 lutego 2017 r. w Biurach Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Agencji (otwórz) oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dokumentami określającymi liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków są:

 1. w przypadku producentów drobiu będących zakładem drobiu, dokumentacja prowadzona dla każdego stada zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1301 z późn. zm.), którą przechowuje się przez co najmniej 2 lata od dnia rozdysponowania stada (np.: ewidencja / rejestr);
 2. w przypadku pozostałych producentów drobiu Oświadczenie dotyczące liczby ptaków utrzymywanych w gospodarstwie złożone w części V Wniosku, wraz z fakturami zakupu określającymi liczbę sztuk wstawionych do obiektu oraz dokumentacją, o której mowa w art. 12 ust.  6a Ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), potwierdzającą liczbę padłych zwierząt.

Wnioskodawcą pomocy może być producent rolny w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo:

 1. w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany drób w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz
 2. będące mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem

w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia UE nr 702/2014.

Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości:

 • 25 zł - za indyka,
 • 25 zł - za strusia,
 • 15 zł - za kaczkę,
 • 15 zł - za gęś,
 • 5 zł - za kurę,
 • 5 zł - za perlicę,
 • 5 zł - za przepiórkę,
 • 4 zł - za bezgrzebieniowca innego niż wymieniony w pkt 2,
 • 4 zł - za gołębia,
 • 4 zł - za bażanta,
 • 4 zł - za kuropatwę

Pomoc nie przysługuje producentom rolnym:

 1. których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;
 2. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;
 3. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy.

Podstawę prawną do uruchomienia rekompensat dla producentów prowadzących w 2016 r.  gospodarstwa, w których  utrzymywany jest drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ogłoszone w 26 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 166.

Wszelkie pytania związane z nowo uruchamianą pomocą, prosimy kierować na infolinię 800 38 00 84.

Formularz wniosku o pomoc - otwórz