Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

O pomoc finansową mogą ubiegać się beneficjenci spełniający kryterium małego i średniego przedsiębiorstwa, którzy uzyskali decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stwierdzeniu spełniania wymagań dotyczących rejestracji nazw pochodzenia lub oznaczenia geograficznego pierwotnego produktu rolnego lub nazwy specyficznego charakteru pierwotnego produktu rolnego.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych (Dz. U. Nr 9, poz. 51).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych produktów rolnych mogą zostać sfinansowane wydatki poniesione na uzyskanie niezbędnych do przygotowania wniosku informacji w zakresie:

  • tradycyjnego charakteru, pochodzenia i historii produktu, lub
  • związku produktu z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy produktu, lub
  • metody produkcji oraz opisu produktu, lub
  • oznakowania produktu, lub dowodu pochodzenia.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych oraz formularze załączników są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) (pobierz dokumenty).