Zwiększanie efektywności energetycznej - działanie 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury, w ramach poddziałania zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii2, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20143. Pomoc można otrzymać na realizację operacji wyłącznie w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne4.

Kto może składać wnioski

Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb5.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego6. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb7.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 15 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób8:

 1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

  1. zaawansowane - prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
  2. średniozaawansowane - decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
  3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
  4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.

 2. Wpływ operacji na poziom planowanego maksymalnego zapotrzebowania energetycznego przez odnawialne źródła energii (maksymalnie 30 pkt):

  1. w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie 100% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury - 30 pkt;
  2. w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 100% do 75% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury - 25 pkt;
  3. w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 75% do 50% zapotrzebowania  energetycznego  przedsiębiorstwa akwakultury - 20 pkt;
  4. w wyniku operacji zaplanowana moc osiągnie od poniżej 50% do 20% zapotrzebowania  energetycznego przedsiębiorstwa akwakultury - 10 pkt.

 3. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 50 pkt):

  1. koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi poniżej 5500 zł - 50 pkt,
  2. koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 5500 zł do 7499 zł - 30 pkt,
  3. koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 7500 zł do 9999 zł - 20 pkt,
  4. koszt 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi od 10 000 zł do 12 000 zł - 10 pkt,
  5. operacja  zakłada  zastosowanie  innych  niż  odnawialne  źródła  energii  (OZE)  technologii  zwiększania  efektywności energetycznej - 30 pkt

- przy  czym  koszt  mocy  przyłączeniowej  jest  liczony jako  iloraz  łącznych  kosztów operacji netto i zaplanowanej mocy przyłączeniowej operacji.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym9.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo"10.


1  zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2017 r, poz. 515, z 2018 r. poz. 1146), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym".

2  zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego;

3  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem nr 508/2014";

4  zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego wyłącznie w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego   obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne;

5  zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 1 w związku z § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego;

6  zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego.

7  zgodnie z § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.

8  zgodnie z pkt IV w załączniku nr 3 rozporządzenia wykonawczego "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania";

9  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w zw. z art. 16  ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1267).

10  adres lokalizacji: https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze 

Data wprowadzenia: 02.07.2018