Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

Uwaga!

Informacje dotyczące trwającego do 27 marca 2020 roku naboru wniosków o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa ARiMR opublikowanym w dniu 28.01.2020 r., wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, mogą być składane w terminie od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 27 marca 2020r.

Informujemy, że trwający obecnie nabór, zostanie zakończony zgodnie z ww. ogłoszeniem, w dniu 27.03.2020 r.

W przypadku ewentualnego ogłoszenia kolejnego naboru, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARiMR oraz z dzienniku ogólnopolskim.

Jednocześnie informujemy, że w związku z aktualną  sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, ARiMR będzie przyjmowała kopie dokumentów potwierdzone za zgodność przez wnioskodawców, zastrzegając przy tym możliwość wezwania ich na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy, do przedłożenia dokumentacji potwierdzonej za zgodność w sposób określony w instrukcji do wniosku.

Przyjęty tryb postępowania nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedstawienia, w poświadczonych przez siebie za zgodność dokumentach, informacji prawdziwych i zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. W związku z tym, wszyscy zainteresowani, korzystający z opisanych wyżej udogodnień, zobligowani do złożenia, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Przypominamy również, że wniosek o przyznanie  pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną,  nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostały wrzutnie/ urny, w których można umieścić wniosek z załączonymi dokumentami, bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. Data rejestracji dokumentów / wniosków / oświadczeń jest datą ich wpływu do ARiMR.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z późn. zm.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.qov.pl

Pomoc przyznaje się na operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

  • co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia lub
  • przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, a także koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych lub magazynowania produktów lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych oraz koszty ogólne.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR - otwórz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.).

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w Centrali ARiMR tel. (22) 318 47 70 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Data wprowadzenia: 28.01.2020