Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski"

Logo "Rybactwo i Morze"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1  "Zintegrowany Nadzór Morski". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Pomoc w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski" przyznaje się na2:

  • rozwój współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej;
  • opracowanie i wdrożenie rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych.

Pomoc w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski przyznaje się na realizację operacji, która otrzymała pozytywną opinię ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej3

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać państwowe osoby prawne lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy5.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego6

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 1 500 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru7:

  1. operacja dotyczy integracji systemów nadzoru lub monitoringu morskiego służących realizacji zadań zdefiniowanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady "Poprawa orientacji sytuacyjnej dzięki wzmocnionej współpracy  między  organami  nadzoru  morskiego:  kolejne  kroki  w ramach  wspólnego  mechanizmu  wymiany informacji dla obszaru morskiego UE" z dnia 8 lipca 2014 r. [COM(2014) 451 final]8 (obrony, realizacji polityki celnej,  kontroli  granicznej,  ogólnego  egzekwowania prawa,  kontroli  rybołówstwa,  ochrony  środowiska morskiego/reagowania na zanieczyszczenia oraz bezpieczeństwa i ochrony na morzu) - 5 pkt;
  2. operacja obejmuje współpracę dwóch lub więcej różnych użytkowników systemów nadzoru morskiego wymienionych w kryterium 1 - 3 pkt;
  3. operacja  obejmuje  współpracę  co  najmniej  jednego z użytkowników systemów nadzoru morskiego wymienionych w kryterium 1 i co najmniej jednej jednostki naukowej realizującej statutowe zadania w zakresie gospodarki morskiej lub szkoły wyższej - 1 pkt

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/20149.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy  przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.

1  zgodnie § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1679 ), zwanego dalej: "rozporządzeniem wykonawczym".

2  zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

3  zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego. Wzór wniosku o wydanie opinii znajduje się na stronie MGMiŻŚ  (link mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/wzor-wniosku-o-wydanie-opinii/ ) oraz na stronie  ARIMR (otwórz).

4  zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.   

5  zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.

6  zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

7  zgodnie z pkt 1 załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji" do rozporządzenia wykonawczego.

8  tekst wymienionego komunikatu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/ALL/?uri=CELEX%3A52014DC0451.

9  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

10  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).

Data wprowadzenia: 03.04.2018