Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury"

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1  nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury". Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji w ramach działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury", o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 2.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty będące mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE 3, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub hodowli ryb4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 18 grudnia 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego 5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru wynosi 102 270 126 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób 6:

  1. oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko - przyznaje się 5 pkt;
  2. wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych - przyznaje się 5 pkt;
  3. zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej -  przyznaje się 3 pkt;
  4. powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb - przyznaje się 5 pkt;
  5. poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego - przyznaje się 4 pkt;
  6. zagospodarowanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi - przyznaje się 1 pkt;
  7. w przypadku gdy operacja jest realizowana w oparciu o produkty akwakultury krajowej - przyznaje się dodatkowo 3 pkt.

 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl (otwórz) i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 7.

1  zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym".
2  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).
3   zalecenie Komisji  2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36).
4  zgodnie z § 26 ust 1 rozporządzenia wykonawczego.
5  zgodnie z § 30 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego.
6  zgodnie z pkt II załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji"  do rozporządzenia wykonawczego.
7  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267)
.

Data wprowadzenia: 31.10.2018