Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” można składać na realizację operacji2, których celem jest przyczynianie się do przejrzystości produkcji i rynków oraz przeprowadzanie badań rynku i analiz zależności Unii Europejskiej od przywozu3.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać4:

  1. uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;
  2. jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury;
  3. uczelnie kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 17 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji5. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie6. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego7.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 1 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru8:
1) opracowania kodeksu dobrych praktyk – przyznaje się 5 pkt;
2) przeprowadzania badań i analiz rynku w zakresie:
a) międzynarodowej wymiany handlowej lub weryfikacji norm handlowych – przyznaje się 5 pkt,
b) trendów rynkowych – przyznaje się 4 pkt,
c) preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów rybołówstwa i produktów akwakultury – przyznaje się 3 pkt,
d) struktury przetwórstwa rybnego w Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje się 2 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”9.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.

1zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem wykonawczym”.
2zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 508/2014”.
3zgodnie z § 11 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego.
4zgodnie z § 18 rozporządzenia wykonawczego.
5zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.
6zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
7zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.
8zgodnie z pkt I ppkt 3 załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji” do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji określonych w art. 68 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014.
9adres lokalizacji: https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze
10zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267, z późn. zm.).

Data wprowadzenia: 03.07.2019