Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury, które nie muszą prowadzić do wzrostu produkcji w akwakulturze2, w ramach poddziałania efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody3, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20144. Pomoc można otrzymać na realizację operacji, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit e oraz i rozporządzenia nr 508/2014  wyłącznie w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne5.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać6:

 • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566);
 • podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie.

- który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego7. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb8.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 10 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób9:

 1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 25 pkt):

  1. zaawansowane  -  prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 25 pkt;
  2. średniozaawansowane  -  decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 20 pkt;
  3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
  4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 25 pkt.

 2. Efektywność wykorzystania zasobów wodnych (maksymalnie 25 pkt):  

  1. w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 40% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji - 25 pkt;
  2. w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 30%, jednak nie więcej niż 40% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji - 20 pkt;
  3. w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 20%, jednak nie więcej niż 30% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji - 15 pkt;
  4. w wyniku operacji jest planowane zmniejszenie zużycia wody przez obiekt chowu lub hodowli ryb co najmniej o 20% przy zachowaniu dotychczasowej produkcji - 10 pkt.

 3. Zaawansowanie technologiczne (maksymalnie 30 pkt):  

  1. operacja przewiduje zastosowanie technologii akwaponicznej - 15 pkt;
  2. operacja  przewiduje  zastosowanie  technologii  wymiany  cieplnej  lub  wykorzystanie  energii  cieplnej  pochodzącej z innych źródeł - 15 pkt;
  3. operacja przewiduje zastosowanie systemu multitroficznego - 15 pkt;
  4. operacja przewiduje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - 15 pkt.

 4. Inwestycje (maksymalnie 20 pkt) o wartości dofinansowania do:

  1. 300 tys. zł - 20 pkt;
  2. powyżej 300 tys. zł do 400 tys. zł - 10 pkt;
  3. powyżej 400 tys. zł - 5 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo"11.


1  zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2017 r. poz. 515, z 2018 r. poz. 1146), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym".

2  zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;

3  zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia wykonawczego;

4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem nr 508/2014";

5  zgodnie z § 11 ust 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego wyłącznie w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego   obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne;

6  zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego;

7  zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego.

8  zgodnie z § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.

9  zgodnie z pkt V, grupa 2 w załączniku nr 3 rozporządzenia wykonawczego "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania";

10  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1267).

11  adres lokalizacji:  https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze

Data wprowadzenia: 29.06.2018