Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury" - art. 49 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury" - art. 49 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza 1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 49 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 2, dotyczących zapewnienia usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać 3:

a) szkoły wyższe kształcące w zakresie rybactwa lub prowadzące badania w zakresie rybactwa;

b) instytut  badawczy,  o którym  mowa  w ustawie z dnia  30 kwietnia  2010 r. o instytutach  badawczych,  lub  instytut  naukowy  lub  pomocnicza  jednostka  naukowa,  o których  mowa  w ustawie  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 30 października 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego 4.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 10 000 000 złotych.

Wybór operacji do finasowania

Pomoc na realizację operacji przyznaje się na usługi doradcze obejmujące przygotowanie  programu  doradczego  dla  akwakultury,  którego  przedmiot dotyczy dobrych praktyk,  rozwoju  technologicznego  lub zastosowania technologii w gospodarstwach akwakultury 5. Program doradczy jest poddawany ocenie przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Ocena jest dokonywana w formie pisemnej, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej przeprowadzenie 6. Program doradczy nie może dotyczyć jednego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planującego podjęcie takiej działalności i nie może być zlecony przez taki podmiot 7.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, wyboru operacji do finasowania oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 8.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ
w zakładce "Rybołówstwo" 9.

1  zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2017 r. poz. 515, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym".

2  zgodnie z art. 49 ust. 1  lit. a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

3  zgodnie z § 7 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.

4  zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego.

5  zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

6  zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego.

7  zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego.

8  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1267).

adres lokalizacji:  https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze

Data wprowadzenia: 15.10.2018