"Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20141

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza 2 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014. Nabór dotyczy działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację inwestycji produkcyjnych w akwakulturę, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

Kto może składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie może złożyć 3:

 • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566);
 • podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

- który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb;

 • posiadacz gruntów - w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Kiedy można złożyć wniosek
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 4 lutego 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego 4. W ramach jednego naboru Wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć jednej operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli ryb 5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 50 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji
Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób 6:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

 1. zaawansowane - prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
 2. średniozaawansowane - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
 3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
 4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.

2. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 20 pkt):

 1. w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstaną 4 lub więcej nowych miejsc pracy - 20 pkt;
 2. w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy - 15 pkt;
 3. w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie 1 nowe miejsce pracy - 10 pkt;
 4. w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie powyżej 1 nowego miejsca pracy - 15 pkt;
 5. w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb utrzymane zostanie dotychczasowe zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście produkcji - 10 pkt.

3. Efektywność produkcyjna operacji (maksymalnie 35 pkt):

 1. możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą powyżej 500 ton rocznie - 35 pkt;
 2. możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 250 do 500 ton rocznie - 30 pkt;
 3. możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 100 do 249 ton rocznie - 20 pkt;
 4. możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 50 do 99 ton rocznie - 15 pkt.

4. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 25 pkt):

 1. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi do 74 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 25 pkt;
 2. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 74 do 79 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 23 pkt;
 3. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 79 do 89 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 22 pkt;
 4. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 89 do 99 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 20 pkt;
 5. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 99 do 109 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 18 pkt;
 6. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 109 do 124 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 15 pkt;
 7. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 124 do 139 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 12 pkt;
 8. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 139 do 159 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 9 pkt;
 9. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 159 do 179 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 6 pkt;
 10. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 179 do 200 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 3 pkt.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji
We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 7.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo" 8.

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem nr 508/2014";

2  zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" " (Dz. U. z 2017 r. poz. 515, z 2018 r. poz. 1146), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym";

3  zgodnie z § 12 rozporządzenia wykonawczego;

4  zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego;

5  zgodnie z § 39 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego;

6  zgodnie z pkt III, grupa 1 w załączniku nr 3 rozporządzenia wykonawczego "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania";

7  zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267);

8  adres lokalizacji:  https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze.

Data wprowadzenia: 04.01.2019