Programista ARiMR/DI/51/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Programista   Inspektor / Młodszy Programista / Starszy Programista w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy: Inżynier Oprogramowania

Miejsce pracy: Lublin
nr ref.: ARiMR/DI/51/20
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat – umowa o pracę
Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-bogaty pakiet socjalny,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
- Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
- Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
- Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
- Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
- Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
- Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
- Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
- Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
- Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

  Wymagania konieczne
- Wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe/szkolenie/kursy w tym zakresie, albo: w trakcie studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym oraz doświadczenie w obszarze związanym z tworzeniem oprogramowania,
- Doświadczenie w programowaniu w  JavaScript
- Znajomość środowiska Node.js i budowy RESTfull API
- Znajomość  Express.js
- Wiedza z zakresu SQL – PostgreSQL
- Doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji – preferowany Git

Uwaga: na stanowisku Starszego Programisty wymagany jest  udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę i  wykształcenie wyższe;
Na stanowisku Młodszego Programisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest  udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę lub przy wykształceniu średnim: udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę. Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi
Na stanowisku Inspektora przy wykształceniu wyższym nie wymagany jest staż pracy na umowę o pracę a przy wykształceniu średnim wymagany jest udokumentowany roczny staż pracy na podstawie umowy o pracę. Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi.


Wymagania pożądane:
- Znajomość Angular 8+, TypeScript, NgRx,
- Znajomość HTML5, CSS3
- Znajomość narzędzi Visual Studio Code, Intellij Idea, Jira
- Wiedza z zakresu NoSQL (znajomość MongoDB)
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
- Umiejętność pracy w zespole
- Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, studia podyplomowe/szkolenie/kursy w wymaganym zakresie
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/51/20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/51/20

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DI/51/20

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 05.03.2020