OR16/StB/09/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor/Specjalista Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa miejsce pracy: Szczecin

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na etat.


Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- realizacja zadań w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji   w oddziale regionalnym i podległych biurach powiatowych,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności zasad ochrony   danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych.,
- nadzór i koordynacja wdrożenia, utrzymania i testowania planów zapewnienia ciągłości działania w oddziale regionalnym i w podległych biurach powiatowych oraz wykonywanie zadań z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego,
- prowadzenie szkoleń dla pracowników OR i podległych BP w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, zasad ochrony informacji prawnie chronionych i zapewnienia ciągłości działania,
- obsługa wniosków o udostępnienie danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji udostępnień informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, z oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych,
    
Wymagania konieczne:
- wyższe (preferowane: administracja publiczna, prawo, informatyka, bezpieczeństwo),
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość KPA,
- biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).

Wymagania pożądane:
- co najmniej roczny staż pracy jako: administrator bezpieczeństwa informacji /inspektor bezpieczeństwa informacji / pracownik administracji publicznej / prawnik,
- dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość i pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres.
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny.
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 15.04.2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/StB/09/19Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/StB/09/19


Lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/StB/09/19)Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 01.04.2019