OR16/BWI/22/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Zastępca Kierownika Biura w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego/Wydział ds. Autoryzacji Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Zastępca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego miejsce pracy: Szczecin

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat  w pełnym wymiarze czasu pracy, powołanie na czas nieokreślony


Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- zastępowanie Kierownika BWI w czasie jego nieobecności oraz organizowanie pracy Wydziału Autoryzacji i jej nadzorowanie,
- wyrażanie w imieniu Agencji zgody na zmianę terminu wykonania zobowiązań lub odstąpienie od ich wykonania przez beneficjentów PROW 2007-2013/ PROW 2014-2020,
- podejmowanie rozstrzygnięcia w sprawie korekty kwoty kosztów kwalifikowanych i kwoty wnioskowanej do refundacji oraz zestawienia wyliczonej kwoty do refundacji, a także odmowy wypłaty pomocy, wydawania w imieniu Agencji zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
- wypowiadanie w imieniu Agencji umów o dofinansowanie projektów w ramach SPO „Restrukturyzacja…2004-2006” oraz wypowiadanie w imieniu Agencji umów przyznania pomocy w ramach działań PROW 2007-2013/ PROW 2014-2020,
- wyrażania zgody na przywrócenie terminu wykonania czynności oraz odmowy wyrażenia zgody na przywrócenie terminu wykonania czynności.
    
Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe – (preferowane: rolnictwo i pokrewne, ekonomia, administracja, prawo , zarządzanie, budownictwo i pokrewne),
- 4 letni staż pracy,
- znajomość KPA,
- bardzo dobra znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- posiadanie wiedzy z zakresu rolnictwa,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) w tym biegła znajomość excel,
- samodzielność, dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:
- kursy kierunkowe (specjalistyczne) związane z tematyką realizowaną przez komórkę organizacyjną,
- umiejętność kierowania zespołem,
- odporność na stres, wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
- zdolności analityczne, dokładność, odpowiedzialność,
- staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
- prawo jazdy kat. „B”,
- umiejętność pracy w zespole.
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 06.08.2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BWI/22/19Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BWI/22/19


Lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/BWI/22/19)Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 23.07.2019