OR16/BOR/10/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Pracownik gospodarczy Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Pracownik gospodarczy Miejsce pracy: Szczecin

Nr ref.: OR16/BOR/10/19
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na ½ etatu.

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-Współpraca z komórkami organizacyjnymi OR oraz z biurami powiatowymi,  monitorowanie zapasów artykułów biurowych, opracowanie informacji do użytku wewnętrznego o stanie, ilości i zapotrzebowaniu na artykuły biurowe w Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych.
-Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej magazynu.
-Dbałość o zapewnienie niezbędnych zapasów materiałów na potrzeby oddziału.
-Naprawy instalacji elektrycznych, wodnych i sanitarnych.
-Prace naprawcze i montażowe sprzętu biurowego.

Wymagania konieczne:
-wykształcenie zawodowe (budownictwo, elektryka i inne zawodowe),
-znajomość obsługi komputera (MS Office),
-samodzielność, dyspozycyjność,
-prawo jazdy kat.B,

Wymagania pożądane:
-staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
-odporność na stres, wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
-dokładność, odpowiedzialność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odporność na stres.
                                         
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny.
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:  29.04.2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BOR/10/19

Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BOR/10/19

Elektronicznie na adres:
kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/BOR/10/19)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

 

 

Autor: PP

Data wprowadzenia: 15.04.2019