OR16/BOR/04/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy Specjalista/Główny Specjalista Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Stanowisko pracy ds. wsparcia informatycznego OR miejsce pracy: Szczecin

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na okres próbny.

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Wsparcie administrowania prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych,
- Organizacja i stała obsługa serwisowania łączności teleinformatycznej,
- Organizacja i realizacja obsługi serwisowej biurowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- Udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom systemów teleinformatycznych..

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe (preferowane: informatyka, matematyka, elektronika, telekomunikacja),
- znajomość obsługi komputera (MS Office),
- samodzielność, dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:
- 6-12 miesięcy stażu pracy w obszarze: administrowanie sieciami informatycznymi,  administrowanie bazami danych, programowanie, administrowanie bazami telekomunikacyjnymi, serwisowanie sprzętu komputerowego,
- prawo jazdy kat. B,
- staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
- odporność na stres, wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
- dokładność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres.
                      
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny.
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:  06.02.2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).


Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BOR/04/20


lub osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BOR/04/20


lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/BOR/04/20)Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 23.01.2020