OR16/BKM/02/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor w Biurze Kontroli na Miejscu/Wydział Obsługi i Przygotowania Dokumentacji Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Inspektor ds. obsługi i przygotowania dokumentacji miejsce pracy: Szczecin

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na czas określony obejmujący czas nieobecności pracownika.


Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
- powiadomienie beneficjenta o kontroli gospodarstwa,
- przygotowanie i obsługa raportów z czynności kontrolnych po przeprowadzeniu kontroli,
- przygotowanie poleceń kontroli,
- wykonywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji prac BKM wg ustalonych procedur,
- rozpatrywanie oraz obsługa dokumentacji związanej z odwołaniami od wyników kontroli,
- analiza dokumentacji pokontrolnej pod kątem wystąpienia nieprawidłowości skutkujących konieczności przekazania jej do GIJHARS lub do RDOŚ, WIOŚ,
- przygotowywanie odpowiedzi ws. umotywowanych zastrzeżeń rolnika/beneficjenta co do ustaleń zawartych w Raporcie/Protokole z kontroli
    
Wymagania konieczne:
- średnie/wyższe,
- przy wykształceniu średnim min 1 rok stażu pracy,
- znajomość KPA,
- znajomość zasad wdrażania programów przez ARiMR,
- biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
- znajomość zasad dobrej praktyki rolniczej.

Wymagania pożądane:
- prawo jazdy kat. B,
- staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
- odporność na stres, wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
- dokładność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole.
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny.
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 28.01.2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BKM/02/19Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BKM/02/19


Lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/BKM/02/19)Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.


Autor: MPD

Data wprowadzenia: 14.01.2019