OR16/BFK/05/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Kierownik Biura w Biurze Finansowo ? Księgowym Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Kierownik Biura miejsce pracy: Szczecin

 Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, powołanie na czas nieokreślony.


Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Zatwierdzanie zapotrzebowań na środki finansowe oraz planu wydatków Oddziału Regionalnego,
- Nadzór nad sporządzaniem planów finansowych i dokumentacją na potrzeby rozliczeń środków finansowych,
- Monitorowanie płynności finansowej Oddziału Regionalnego,
- Nadzór nad zarządzaniem środkami pieniężnymi i prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, prawo, administracja),
- co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach związanych z finansami, księgowością, sporządzaniem analiz finansowych,
- minimalny staż pracy 5 lat
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- samodzielność, dyspozycyjność,
- umiejętność kierowania zespołem.

Wymagania pożądane:
- znajomość obsługi programu finansowo – księgowego,
- staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
- odporność na stres, wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
- dokładność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole.                      
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:  06.02.2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BFK/05/20


Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BFK/05/20

Lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/BFK/05/20)Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 23.01.2020