OR16/BDSŚPB/12/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Referent/Inspektor w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków w zakresie PROW miejsce pracy: Szczecin

Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na czas określony obejmujący czas nieobecności pracownika.


Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa postępowań administracyjnych w ramach PROW,
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
- przeprowadzanie wizytacji Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach nadzoru merytorycznego w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020,
- prowadzenie sprawozdawczości i bieżących analiz dotyczących ww. działań,
- sporządzanie prognoz finansowych.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe/średnie (wyższe preferowane: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, rolnictwo i pokrewne),
- przy wykształceniu średnim min 1 rok stażu pracy,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- samodzielność, dyspozycyjność,

Wymagania pożądane:
- staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
- odporność na stres, wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
- dokładność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2096 ze zm.),
- znajomość Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1026) i przepisów wykonawczych do Ustawy,
- znajomość Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1936) oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. 2018r. poz. 627 ze zm.),
- prawo jazdy kat B.
                     
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny.
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 21.05.2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BDSŚPB/12/19

Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BDSŚPB/12/19

Lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: nr ref.: OR16/BDSŚPB/12/19)Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 07.05.2019