OR16/BDSŚPB/06/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor/Specjalista w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Stanowisko pracy ds. zarządzania należnościami

miejsce pracy: Szczecin
nr ref.: OR16/BDSŚPB/06/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na czas określony obejmujący czas nieobecności pracownika.


Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- ewidencjonowanie oraz rozliczanie w systemie informatycznym należności i wierzytelności Agencji z tytułu programów WPR,
- przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej zgłoszeń należności oraz innych dokumentów wpływających z  jednostek i komórek organizacyjnych Agencji w ramach należności z tytułu programów WPR,
- obsługa wypłat dokonanych na rachunki bankowe Agencji dotyczące kwot odzyskanych i zwróconych w ramach programów WPR,
- prowadzenie procesu odzyskiwania należności i wierzytelności Agencji w zakresie zadań przewidzianych dla oddziałów regionalnych, a w szczególności: przygotowanie i monitoring upomnień, tytułów wykonawczych,
- kontrola poprawności i terminowości dokumentów sporządzonych przez innego pracownika na stanowisku ds. zarządzania należnościami.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe/średnie (wyższe preferowane: prawo, ekonomia),
- przy wykształceniu średnim min 1 rok stażu pracy,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- samodzielność, dyspozycyjność,

Wymagania pożądane:
- staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
- odporność na stres, wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
- dokładność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny.
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 22.02.2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BDSŚPB/06/19

Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR16/BDSŚPB/06/19

Lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: nr ref.: OR16/BDSŚPB/06/19)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 07.02.2019