OR14/BP254/22/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor w Wydziale Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków-1

Miejsce pracy: Gołdapskie Biuro Powiatowe
Nr ref.: OR14/BP254/22/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)   

Oferujemy: 
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki: 
-obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich oraz działań PROW,
-weryfikacja wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,
-sporządzanie list płatności oraz dokumentów płatniczych,
-przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,
-udzielanie informacji dotyczących uwarunkowań prawnych i formalnych wniosków PROW i płatności bezpośrednich.

Wymagania konieczne:
-wykształcenie wyższe,
-znajomość problematyki Płatności Bezpośrednich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2014-2020 w zakresie informacji dostępnej na stronie internetowej ARiMR,
-znajomość działań realizowanych w Biurze Powiatowym ARiMR w zakresie informacji dostępnej na stronie internetowej ARiMR,
-znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:
-mile widziane doświadczenie w pracy w ARiMR w charakterze pracownika sezonowego /stażysty lub w innych instytucjach związanych z rolnictwem oraz doświadczenie w pracy przy obsłudze wniosków związanych z funduszami unijnymi,
-umiejętność pracy w zespole,
-dobra organizacja czasu pracy,
-umiejętność pracy pod presją.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
2.List motywacyjny
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 27.08.2019 (liczy się data wpływu do ARiMR) 
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn

Osobiście:
w Kancelarii Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR14/BP254/22/19

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR14@arimr.gov.pl w temacie Dokumenty dotyczące naboru  OR14/BP254/22/19

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie testu sprawdzającego wiedzę /rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (089) 521 09 26, 523 00 35
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

 

Autor: PP

Data wprowadzenia: 13.08.2019