OR13/BWI/08/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego (wydział zamiejscowy w Sandomierzu)   miejsce pracy: Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR z miejscem wykonywania obowiązków służbowych w siedzibie Sandomierskiego Biura Powiatowego ARiMR

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1/1 etat (umowa na okres próbny)

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa,    w tym wprowadzanie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
- przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
- prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych,
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do Biura Kontroli Wewnętrznej, a w razie potrzeby     przygotowywanie zawiadomienia   o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
- udzielanie informacji w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.


Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
- znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania pożądane:
- biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość, zaangażowanie i inicjatywa,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, wysoka kultura osobista,
- kierunek wykształcenia: rolnictwo, ekonomia, administracja, zarządzanie, prawo, budownictwo i kierunki pokrewne
- znajomość zagadnień: ekonomiczno - rolniczych, z zakresu działalności gospodarczej, problematyki funduszy strukturalnych z zakresu rolnictwa, zagadnień z     zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa wekslowego, prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska; znajomość  wybranych aspektów obowiązującego prawa polskiego i europejskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
2.List motywacyjny
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.Dokumenty należy składać w terminie do 01.06. 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Świętokrzyski Oddział Regionalny
ul. Warszawska 430
25-414 Kielce
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR13/BWI/08/20
 

w wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR13@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR13/BWI/08/20Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu naboru będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 041/349 09 77, 041/349 09 92.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 18.05.2020