OR13/BP236/13/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Inspektor Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków-2   miejsce pracy: Jędrzejowskie Biuro Powiatowe ARiMR

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1/1 etat (umowa na czas określony - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań
  PROW oraz pomocy krajowej,
- sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych,
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności
  w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,
- udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR,
- ustalanie kwoty nadmiernie/nienależnie pobranych płatności oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym
  zakresie,
- przygotowywanie zestawień i raportów dla kierownictwa OR niezbędnych do zarządzania i monitorowania
  procesu obsługi należności.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
- biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość, zaangażowanie i inicjatywa,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, wysoka kultura osobista,
- kierunek wykształcenia: prawnicze, administracyjne, rolnicze, ekonomia, geodezja, zarządzanie
- 1-2 lata stażu pracy w instytucjach związanych z rolnictwem oraz doświadczenie w pracy przy obsłudze    
  wniosków związanych z funduszami

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
2.    List motywacyjny
3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


Dokumenty należy składać w terminie do:  29 czerwca 2020 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Świętokrzyski Oddział Regionalny
ul. Warszawska 430
25-414 Kielce

osobiście:
w Kancelarii Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Świętokrzyski Oddział Regionalny
ul. Warszawska 430
25-414 Kielce
Kancelaria czynna w godzinach: 7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR13/BP236/13/20


w wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR13@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR13/BP236/13/20Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 041/349 09 77, 041/349 09 92.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 15.06.2020