OR12/StKB/14/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Śląskim Oddziale Regionalnym /Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno- biurowych  OR

Miejsce pracy:  Częstochowa ul. Sobieskiego 7

Nr ref.: OR12/StKB/14/19

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy- umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-odbieranie korespondencji skierowanej do Oraz właściwego Urzędu Pocztowego, przyjmowanie oraz rejestracja dokumentacji składanej przez wnioskodawców/beneficjentów, podpisywanie, stemplowanie potwierdzeń odbioru z listów poleconych,
-rejestrowanie korespondencji wpływającej do OR,
-prowadzenie wstępnej selekcji przesyłek dostarczonych do Oddziału Regionalnego,
-rejestracja oraz prowadzenie obiegu delegacji i faktur.

Wymagania konieczne:
-wykształcenie wyższe,
-znajomość programów pomocowych realizowanych przez ARiMR,
-znajomość przepisów Ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tekst jednolity: Dz.U z 2017r. poz.2137 z późn. zm.),
-znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 
Wymagania pożądane:
-biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
-komunikatywność,  
-dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu,
-skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość.
-zaangażowanie i inicjatywa, 
-odporność na stres.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do : 22.08.2019 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie  pod adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7,  42-200 Częstochowa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref  OR12/StKB/14/19          

Osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski  Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30-15:30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref. OR12/StKB/14/19

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR12@arimr.gov.pl z dopiskiem: OR12/StKB/14/19

Oferty niekompletne, nie podpisane lub  otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (34-3782803, 3782827);
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

 

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 08.08.2019