OR12/BDSPB/25/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor w Śląskim Oddziale Regionalnym /Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich / Wydział ds. PROW oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków w zakresie PROW miejsce pracy: Częstochowa ul. Sobieskiego 7

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy -umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oferujemy:
•przejrzyste zasady wynagradzania,
•możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa postępowań administracyjnych w ramach PROW,
- nadzór nad prawidłowością wdrażania poszczególnych działań w ramach PROW,
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
- przygotowywanie projektów decyzji,
 - sporządzanie prognoz finansowych.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe,
- znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,
- znajomość programów pomocowych realizowanych przez ARiMR
- znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:

-  bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
-  komunikatywność,
- dyspozycyjność,  
- umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie,
- umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 Dokumenty należy składać w terminie do :   10.12.2018 roku       ( liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie  pod adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7,  42-200 Częstochowa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref  OR12/BDSPB/25/18           


osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski  Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa
( kancelaria czynna w godz.: 730  - 15 30 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  Dokumenty dotyczące naboru nr ref. OR12/BDSPB/25/18

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR12@arimr.gov.pl
z dopiskiem: nr ref OR12/BDSPB/25/18

Oferty niekompletne, nie podpisane lub  otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (34-3782803);
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 26.11.2018