OR11/BWI/35/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny   Biuro Wsparcia Inwestycyjnego poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Referent Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ul. Przemysłowa 7B, 83-400 Kościerzyna

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu:   1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:

- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym wprowadzanie    danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
- przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
- prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych,
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
- udzielanie informacji  w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

     
Wymagania konieczne:
-  wykształcenie min.  średnie
- znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
-  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
-  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy. (kwestionariusz osobowy do pobrania na dole ogłoszenia)
2.List motywacyjny.
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (treść ogłoszenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:  19 listopada   2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 


Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomorski Oddział Regionalny
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr OR11/BWI/35/19

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności
(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BWI/35/19

lub
w wersji elektronicznej na adres:
 rekrutacjaor11@arimr.gov.pl  z dopiskiem: OR11/BWI/35/19


Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (058) 668 60 63

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 05.11.2019