OR11/BWI/13/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny   Biuro Wsparcia Inwestycyjnego poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Referent Stanowisko pracy ds. rybactwa miejsce pracy: Gdynia, ul. Kołłątaja 1

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
Ocena wniosków zgodnie z obowiązującymi procedurami: dokonywanie oceny formalnej,administracyjnej, warunków ogólnych i zgodności, merytorycznej i ekonomiczno-technicznej.
Informowanie bezpośrednio przełożonego o przebiegu realizacji zadań oraz o występujących problemach i dostrzeżonych nieprawidłowościach.
Informowanie odbiorców pomocy w zakresie rozpatrywania wniosków.
Przygotowywanie umów z wnioskodawcami oraz dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych (tam gdzie wymagane).
Przygotowanie aneksów do zawartych umów oraz uczestnictwo w czynnościach odwoławczych  dotyczących oddziału regionalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wymagania konieczne:
-   wykształcenie min. średnie
-   znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
-   znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
-   znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie
4.    Kserokopie świadectwa pracy  

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Dokumenty należy składać w terminie do:   4 kwietnia 2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomorski Oddział Regionalny
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr OR11/BWI/13/19

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności
(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BWI/13/19
w wersji elektronicznej na adres:
 rekrutacjaor11@arimr.gov.pl  z dopiskiem: OR11/BWI/13/19

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 058  668 65 18


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 21.03.2019