OR11/BWI/12/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny   Biuro Wsparcia Inwestycyjnego poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Referent Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy: Gdynia, ul. Kołłątaja 1

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
•weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym wprowadzanie    danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
•przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
•prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych,
•rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
•udzielanie informacji  w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.
     
Wymagania konieczne:
 -  wykształcenie min.  średnie
 - znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
-  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 -  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV i list motywacyjny,
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie
4. Kserokopie świadectwa pracy  

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Dokumenty należy składać w terminie do:   4 kwietnia  2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomorski Oddział Regionalny
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr OR11/BWI/12/19

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności
(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BWI/12/19
w wersji elektronicznej na adres:
 rekrutacjaor11@arimr.gov.pl  z dopiskiem: OR11/BWI/12/19

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 058  668 65 18

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 21.03.2019