OR10/BWI/37/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor w Podlaskim Oddziale Regionalnym / Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy: 15-427 Białystok , ul. Lipowa 32A

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Oferujemy:
•przejrzyste zasady wynagradzania,
•możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
•Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym wprowadzanie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku.
•Przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania.
•Prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych.
•Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie. kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania.
•Udzielanie informacji  w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

Wykształcenie:  wyższe : rolnicze i pokrewne, administracja, ekonomia i pokrewne

Wymagania konieczne:
•znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
•znajomość struktury organizacyjnej ARiMR,
•biegła znajomość obsługi komputera

Wymagania pożądane:
•znajomość wybranych aspektów obowiązującego prawa polskiego i europejskiego,
•umiejętność pracy w zespole,
•operatywność, komunikatywność, kultura osobista,
•skrupulatność i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone poniżej do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnejDokumenty należy składać w terminie do :    26.11.2018 roku       ( liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie  pod adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podlaski Oddział Regionalny
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref  OR10/BWI/37/18           

osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podlaski  Oddział Regionalny
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
( kancelaria czynna w godz.: 730  - 15 30 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  Dokumenty dotyczące naboru nr ref. OR10/BWI/37/18

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR10@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR10/BWI/37/18

Oferty niekompletne, nie podpisane lub  otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (86 2155301);
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 09.11.2018