OR10/BWI/16/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor w Podlaskim Oddziale Regionalnym /Biurze Wsparcia Inwestycyjnego stanowisko pracy ds. kancelarii miejsce pracy: 15-427 Białystok , ul. Lipowa 32A

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Oferujemy:
•przejrzyste zasady wynagradzania,
•możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
•Rejestracja korespondencji wpływającej i wysyłanej w dzienniku podawczym, przyjmowanie wniosków i ich rejestracja w aplikacji.
•Przeprowadzanie archiwizacji dokumentacji BWI.
•Prowadzenie rejestru prawnych zabezpieczeń z umów o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poszczególnych programów oraz przekazywanie i wydawanie ich z miejsca bezpiecznego przechowywania (sejf, skrytka bankowa).
Wykształcenie:  wyższe : rolnictwo i pokrewne, ekonomiczne
Wymagania konieczne:
•znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
•znajomość struktury organizacyjnej ARiMR,
•biegła znajomość obsługi komputera
Wymagania pożądane:
•znajomość wybranych aspektów obowiązującego prawa polskiego i europejskiego,
•umiejętność pracy w zespole,
•operatywność, komunikatywność, kultura osobista,
•skrupulatność i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz osobowy dla kandydata do zatrudnienia w ARiMR /podany poniżej do ogłoszenia/
2.List motywacyjny,
3.Załączone poniżej do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Dokumenty należy składać w terminie do :    09.07.2019 roku       ( liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie  pod adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podlaski Oddział Regionalny
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref  OR10/BWI/16/19           

osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podlaski  Oddział Regionalny
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
( kancelaria czynna w godz.: 730  - 15 30 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  Dokumenty dotyczące naboru nr ref. OR10/BWI/16/19

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR10@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR10/BWI/16/19

Oferty niekompletne, nie podpisane lub  otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (86 2155301);
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 25.06.2019