OR10/BP193/10/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor w Podlaskim Oddziale Regionalnym /Kolneńskim Biurze Powiatowym Stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt

miejsce pracy:  18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1
nr ref.: OR10/BP193/10/19
Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Oferujemy:
•    przejrzyste zasady wynagradzania,
•    możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•    pracę w największej agencji płatniczej w Europie.


Główne obowiązki:
•    Obsługa beneficjentów Agencji w zakresie spraw związanych z rejestracją zwierząt oraz ewidencją producentów.
•    Wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych.
•    Przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzanych.
•    Przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR.
•    Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.


Wykształcenie:  wyższe : rolnictwo i pokrewne, administracja, prawo
Wymagania konieczne:
•    znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
•    znajomość struktury organizacyjnej ARiMR,
•    biegła znajomość obsługi komputera


Wymagania pożądane:
•    znajomość wybranych aspektów obowiązującego prawa polskiego i europejskiego,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    operatywność, komunikatywność, kultura osobista,
•    skrupulatność i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Załączone poniżej do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do:21.03.2019 roku ( liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie  pod adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podlaski Oddział Regionalny
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref  OR10/BP193/10/19        
 

osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podlaski  Oddział Regionalny
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
( kancelaria czynna w godz.: 7.30  - 15.30 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  Dokumenty dotyczące naboru nr ref. OR10/BP193/10/19

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR10@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR10/BP193/10/19

Oferty niekompletne, nie podpisane lub  otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (86 2155301);
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 07.03.2019