OR10/BOR/9/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   pracownik gospodarczy w Podlaskim Oddziale Regionalnym /Biurze Oddziału Regionalnego

miejsce pracy:  18-400 Łomża , ul. Nowa 2
nr ref.: OR10/BOR/9/19
Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
•    przejrzyste zasady wynagradzania,
•    możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•    pracę w największej agencji płatniczej w Europie.


Główne obowiązki:
•    Współpraca z komórkami organizacyjnymi OR oraz z biurami powiatowymi,  monitorowanie zapasów artykułów biurowych, opracowanie informacji do użytku wewnętrznego o stanie, ilości i zapotrzebowaniu na artykuły biurowe w Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych.
•    Dbałość o zapewnienie niezbędnych zapasów materiałów na potrzeby oddziału.
•    Naprawy instalacji elektrycznych, wodnych i sanitarnych.
•    Prace naprawcze i montażowe sprzętu biurowego.


Wykształcenie:  zawodowe : budownictwo, elektryka i inne zawodowe
Wymagania konieczne:
•    znajomość struktury organizacyjnej ARiMR,
•    prawo jazdy kategorii B i umiejętność jazdy z przyczepą bagażową. 

   
Wymagania pożądane:
•    znajomość obsługi komputera
•    staż pracy jako pracownik gospodarczy
•    uprawnienia elektryczne do 1 kV
•    umiejętność pracy w zespole,
•    operatywność, komunikatywność, kultura osobista,
•    skrupulatność i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do :26.03.2019 roku( liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie  pod adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podlaski Oddział Regionalny
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref  OR10/BOR/9/19           

osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podlaski  Oddział Regionalny
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
( kancelaria czynna w godz.: 7.30  - 15.30 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  Dokumenty dotyczące naboru nr ref. OR10/BOR/9/19

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR10@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR10/BOR/9/19

Oferty niekompletne, nie podpisane lub  otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (86 2155301);
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 12.03.2019