OR08/StKB/BWI/41/2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Opolskiego Oddziału Regionalnego Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych BWI miejsce pracy: Opole, ul. Wrocławska 170 G

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy –umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa na czas nieobecności pracownika

Oferujemy:

- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:

- odbieranie korespondencji skierowanej do BWI z właściwego Urzędu Pocztowego, przyjmowanie oraz rejestracja dokumentów składanych przez wnioskodawców/beneficjentów, podpisywanie, stemplowanie potwierdzeń odbioru z listów poleconych,
- rejestrowanie korespondencji wpływającej do BWI. Prowadzenie wstępnej segregacji przesyłek dostarczonych do OR, rejestracja oraz prowadzenie  obiegu delegacji i faktur,
- przekazywanie zadekretowanej korespondencji i pism wewnętrznych do Wydziałów BWI,
- potwierdzenie nadania poczty wychodzącej, archiwizacja dokumentów
- prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji wekslowej.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie: średnie
- min. 1 rok stażu pracy
- znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w spr. instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz.67),
- znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 
Wymagania pożądane:

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office).
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- prawo jazdy kat. B
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,

2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)

W.w. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


 Dokumenty należy składać w terminie do:       27 grudnia  2018 r.         (liczy się data wpływu do ARiMR).

 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/StKB/BWI/41/2018

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/StKB/BWI/41/2018

pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-29, 77 401-84-48.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.Autor: MDP

Data wprowadzenia: 11.12.2018