OR08/BWI/38/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Inspektora w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. wniosków o przyznanie pomocy

Miejsce pracy: Opole

Nr ref.: OR08/BWI/38/2019
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby  w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w celu zastępstwa pracowników

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
   
Główne obowiązki:
-obsługa i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działań inwestycyjnych w ramach wdrażanych programów,
-wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
-monitoring i sprawozdawczość,

Wymagania konieczne:
-wykształcenie: średnie maturalne,

-udokumentowany roczny staż pracy,
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach  rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.,
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4  listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu:„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
-znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 
Wymagania pożądane:
-bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
-dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
-umiejętność pracy w zespole,
-komunikatywność, kultura osobista,
-prawo jazdy kategorii B.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.Kwestionariusz osobowy,
2.List motywacyjny,
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, kserokopie potwierdzające poosiadanie prawa jazdy itp.)

Ww oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 3 grudnia 2019 r (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: dokumenty dotyczące naboru : OR08/BWI/38/2019

Osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BWI/38/2019

Pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
w temacie e-maila: OR08/BWI/38/2019
 
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47, 77 401-84-48, 77 401-84-29,
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny

Autor: PP

Data wprowadzenia: 19.11.2019