OR08/BWI/33/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. wniosków o przyznanie pomocy

Miejsce pracy: Opole, ul. Wrocławska 170 „G”

Nr ref.: OR08/BWI/33/2019
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
   
Główne obowiązki:
-obsługa i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działań inwestycyjnych w ramach wdrażanych programów,
-wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
-monitoring i sprawozdawczość,

Wymagania konieczne:
-wykształcenie: wyższe,
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach  rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.,
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4  listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu:  „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.
-znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
-znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 
Wymagania pożądane:

-bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
-dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
-umiejętność pracy w zespole,
-komunikatywność, kultura osobista,
-prawo jazdy kategorii B.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
2.List motywacyjny,
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, kserokopie potwierdzające poosiadanie prawa jazdy itp.)wykształcenie, posiadanie prawa jazdy)
W/w oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:29 października 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: dokumenty dotyczące naboru : OR08/BWI/33/2019

Osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BWI/33/2019

Pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
w temacie e-maila: OR08/BWI/33/2019
 
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-29, 77 401-84-47, 77 401-84-48,
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny

Autor: PP

Data wprowadzenia: 15.10.2019