OR08/BWI/33/2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy: Opole

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- obsługa i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działań inwestycyjnych w ramach wdrażanych programów,
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
- monitoring i sprawozdawczość,

Wymagania konieczne:
-  wykształcenie: średnie ekonomiczne/rolnicze,
-  znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach  rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.,
-  znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.
-  znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4  listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu:„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
-  znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu:  „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.
-  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 
Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- prawo jazdy kategorii B.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia  o przetwarzaniu danych osobowych,
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Ww. oświadczenie musie być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca pliki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniana w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


 Dokumenty należy składać w terminie do:   17 sierpnia 2018 r   (liczy się data wpływu do ARiMR).

 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: dokumenty dotyczące naboru : OR08/BWI/33/2018


osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BWI/33/2018

pocztą elektroniczną:      w temacie OR08/BWI/33/2018
 
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47, 77 401-84-48, 77 401-84-29,

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczynyAutor: MDP

Data wprowadzenia: 03.08.2018