OR08/BWI/3/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy: Opole, ul. Wrocławska 170 G

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- obsługa i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa,
- przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach,
- monitoring i sprawozdawczość,
- udzielanie informacji w zakresie działalności BWI.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe,
 - znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu  „ Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.,
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania„ Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.,
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.10.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja  małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź.zm.
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.,
- znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego,


Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office)
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- prawo jazdy kategorii B.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,

2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)

W. w. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


 Dokumenty należy składać w terminie do:   18 lutego 2019 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR). 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: dokumenty dotyczące naboru : OR08/BWI/3/2019


osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BWI/3/2019

pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl z dopiskiem : OR08/BWI/3/2019


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47, 77 401-84-48

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 01.02.2019