OR08/BP166/14/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Strzeleckim Biurze Powiatowym Opolskiego Oddziału Regionalnego Samodzielne stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt miejsce pracy: Strzelce Opolskie, ul. 1-go Maja 59

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy
Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- obsługa dokumentów i beneficjentów Agencji z zakresu rejestracji zwierząt
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
- wydawanie posiadaczom paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- monitoring i sprawozdawczość,
- archiwizacja dokumentów.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe,
- znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  1306/2013 z dn. 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania   jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str.549, z późn.zm.),
- znajomość ustawy z dn.05.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312 z późn. zm.),PROW 2014-2020,
- znajomość Ustawy z dn. 02.04.2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, (Dz.U. z 2015r., poz. 1172),
- znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- czynne prawo jazdy kat. B
 
Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,

2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.


3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


 Dokumenty należy składać w terminie do:  13 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR). 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BP166/14/2019

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BP166/14/2019

pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
w temacie e-maila  OR08/BP166/14/2019


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47, 77 401-84-48Autor: MDP

Data wprowadzenia: 29.04.2019