OR08/BP162/37/2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Nyskim Biurze Powiatowym Opolskiego Oddziału Regionalnego Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwizacji miejsce pracy: Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika


Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
          
Główne obowiązki:
- przyjmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
- prowadzenie ewidencji przechowywania dokumentów niearchiwalnych i ich udostępnianie,
- udostępnianie akt,
- prowadzenie składnicy akt i miejsc czasowego ich przechowywania

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe
- znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (Dz.U. 1983 nr 38 poz.173 z późn. zm.),
- znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w spr. instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów  zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67),
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

 Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- prawo jazdy kat. B
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,

2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)
.   
W.w. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 Dokumenty należy składać w terminie do:  9 października 2018 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).

 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BP162/37/2018

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BP162/37/2018

pocztą elektroniczną:  
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
z dopiskiem OR08/BP162/37/2018


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47, 77 401-84-48, 77 401-84-29

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 25.09.2018