OR08/BP157/27/2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Głubczyckim Biurze Powiatowym Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków -2, miejsce pracy: Głubczyce, ul. Powstańców 4

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika


Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich
   oraz działań PROW,
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
- monitoring i sprawozdawczość,
- archiwizacja dokumentów.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe,
- znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dn.17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarzadzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013r., str. 549, z późn.zm.); Ustawa z dn. 05.02.2015r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( Dz. U. z 2015 r .poz. 1551, z późn. zm.),znajomość zagadnień Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- znajomość agrotechniki upraw,
- prawo jazdy kat. B
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,

2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)

W.w. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 Dokumenty należy składać w terminie do:     12  lipca 2018 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR). 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BP157/27/2018

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BP157/27/2018

pocztą elektroniczną:   
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
z dopiskiem OR08/BP157/27/2018


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47, 77 401-84-48, 77 401-84-29

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.Autor: MDP

Data wprowadzenia: 28.06.2018