OR08/BKW/13/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Biurze Kontroli Wewnętrznej Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej miejsce pracy: Opole, ul. Wrocławska 170 G

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba /1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:

- przeprowadzanie kontroli pracy komórek organizacyjnych oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych
- prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji, w tym: prowadzenie rejestru informacji sygnalnej o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, analiza prawidłowości postepowania z informacjami sygnalnymi o wystąpieniu nieprawidłowości,
-rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Wymagania konieczne:

- wykształcenie: wyższe- ekonomiczne, prawnicze
- znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej
- znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- znajomość zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,
- znajomość Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej Dz.U.2011.185.1092
- znajomość Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Dz.U.2018.1312 j.t.


 
Wymagania pożądane:

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office).
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, sumienność, kultura osobista, dobra znajomość przepisów prawa, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres,
- prawo jazdy kat. B
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,

2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)

W.w. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


 Dokumenty należy składać w terminie do:  23 kwietnia 2019 r.       (liczy się data wpływu do ARiMR).

 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BKW/13/2019

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BKW/13/2019

pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-29, 77 401-84-48.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.Autor: MDP

Data wprowadzenia: 09.04.2019