OR08/BFK/39/2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Biurze Finansowo-Księgowym Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. księgowych miejsce pracy: Opole, ul. Wrocławska 170 G

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferujemy:

- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:

- prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów finansowych
- prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
- dekretowanie dowodów finansowo-księgowych na kontach analitycznych i kontach syntetycznych
- kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa w systemie finansowo księgowym
- sporządzanie danych do rejestru VAT.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie: wyższe- ekonomia, finanse i rachunkowość,
- znajomość Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 3957
- znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
-znajomość Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2018.1458 j.t. z  późn. zm.)
- znajomość Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.1221 j.t. z  późn. zm.)


Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- prawo jazdy kategorii B.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,

2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)

4.W.w. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


 Dokumenty należy składać w terminie do:   28 grudnia  2018 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).

 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BFK/39/2018

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BFK/39/2018

pocztą elektroniczną:   
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
z dopiskiem OR08/BFK/39/2018


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47, 77 401-84-48, 77 401-84-29

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.Autor: MDP

Data wprowadzenia: 14.12.2018