OR08/BDS/18/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektora w Biurze Działań Społecznych Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków i nadzoru merytorycznego miejsce pracy: Opole, ul. Wrocławska 170 G

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- obsługa i weryfikacja wniosków o uznanie grup i organizacji producentów, SJŻ, w zakresie wsparcia nadzwyczajnego, pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw, pomocy finansowej dla grup producentów rolnych.
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
- monitoring, analizy  i sprawozdawczość,

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe,
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „ Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź., zm.
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z póź. zm.
-  znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania z póź. zm.
- znajomość Kodeksu Postepowania Administracyjnego
 
Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- prawo jazdy kategorii B.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,

2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.


3.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, posiadanie prawa jazdy itp.)

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


 Dokumenty należy składać w terminie do:     31 maja 2019r.  (liczy się data wpływu do ARiMR). 
Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: dokumenty dotyczące naboru : OR08/BDS/18/2019


osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BDS/18/2019

pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
w temacie e-maila  OR08/BDS/18/2019

 
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47, 77 401-84-48, 77 401-84-29,Autor: MDP

Data wprowadzenia: 17.05.2019