OR07/35/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków i nadzoru merytorycznego     w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Mazowieckiego Oddziału Regionalnego miejsce pracy: Warszawa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby /etaty w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa wniosków: o uznanie grup i organizacji producentów, SJŻ, w zakresie wsparcia nadzwyczajnego, pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw, pomocy finansowej dla grup producentów rolnych,
- weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
- obsługa postępowań administracyjnych,
- nadzór nad prawidłowością wdrażania poszczególnych działań w ramach PB, PROW i Pomocy Krajowej,
- sporządzanie raportów, prowadzenie monitoringu i analiz,
- przygotowanie projektów dokumentów w sprawach prowadzonych jako organ I instancji ,
- sporządzanie LZP, prognoz finansowych i innych dokumentów księgowych.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:
-  umiejętność pracy w zespole,
-  umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
-  umiejętność podejmowania decyzji,
-  komunikatywność, samodzielność,
-  analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i List motywacyjny.
2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 3 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Oddział Regionalny
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/35/19

osobiście:
w Kancelarii Mazowieckiego  Oddziału Regionalnego
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/35/19

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR07@arimr.gov.pl

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (22) 536-57-10

 

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 20.03.2019