OR07/31/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Inspektora do Specjalisty Stanowisko pracy ds. księgowych   w Biurze Finansowo-Księgowym Mazowieckiego Oddziału Regionalnego miejsce pracy: Warszawa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / etat w pełnym wymiarze czasu pracy umowa o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności zastępowanego pracownika

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów finansowych.
- Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.
- Dekretowanie dowodów finansowo-księgowych na kontach analitycznych i kontach syntetycznych.
- Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa w systemie finansowo-księgowym.
- Sporządzanie danych do rejestru VAT.

Wymagania konieczne:
-  wykształcenie minimum średnie,
-  ukończony kurs księgowości,
-  udokumentowany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z księgowością,
-  bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych,
-  biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).

Wymagania pożądane:
 - umiejętność analitycznego myślenia,
 - znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT, prawa zamówień publicznych,
-  umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 - umiejętność efektywnej pracy w grupie,
 - wysoka kultura osobista,
 - odpowiedzialność i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i List motywacyjny.
2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Oddział Regionalny
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/31/19

osobiście:
w Kancelarii Mazowieckiego  Oddziału Regionalnego
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/31/19

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR07@arimr.gov.pl

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (22) 536-57-10


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 15.03.2019