OR07/30/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor Stanowisko pracy ds. obsługi kadrowej pracowników OR

w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Mazowieckiego Oddziału Regionalnego
miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: OR07/30/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / etat w pełnym wymiarze czasu pracy umowa o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności zastępowanego pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych i socjalnych pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych.
- Koordynowanie prac związanych z systemem oceny pracowników.
- Prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby ARiMR, GUS.
- Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników do ubezpieczeń społecznych.
- Analizy rynku pracy, przeprowadzanie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy w Oddziale Regionalnym i podległych Biurach Powiatowych.

Wymagania konieczne:
-  wykształcenie wyższe,
-  znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
-  biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).

Wymagania pożądane:
 - znajomość zagadnień obsługi kadrowej pracowników,
 - znajomość programu „Płatnik”,
 - wiedza z zakresu wynagradzania, oceny pracowników,
 - umiejętność efektywnej pracy w grupie,
 - wysoka kultura osobista,
 - odpowiedzialność i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i List motywacyjny.
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Oddział Regionalny
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/30/19

osobiście:
w Kancelarii Mazowieckiego  Oddziału Regionalnego
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/30/19

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR07@arimr.gov.pl

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (22) 536-57-10

Autor: BA

Data wprowadzenia: 12.03.2019