OR06/BP104/55/17

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Inspektor   Małopolski Oddział Regionalny ARiMR/Krakowskie Biuro Powiatowe/Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich/Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków PROW i PB-2   miejsce pracy: Kraków

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/ 2 etaty(umowa o pracę)

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich oraz działań PROW,
- weryfikacja wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, PROW,
- sporządzanie list płatności oraz dokumentów płatniczych,
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności
  w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,  
- udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR.                                                                                                               

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe: rolnictwo i pokrewne, ekonomia, zarządzanie, administracja, prawo,
- znajomość programów pomocowych realizowanych przez ARiMR,
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).

Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy w ARiMR w charakterze pracownika etatowego lub stażysty, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,
- znajomość zagadnień ekonomiczno-rolniczych,
- umiejętność formułowania pism urzędowych,
- umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,  
- komunikatywność, kultura osobista,
- dobra organizacja pracy, dokładność,
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
2.Przyjmuje do wiadomości, że:
a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z  siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922  ze zm.),
b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne.
3.Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 2 lutego 2018 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie:
pod adresem: Małopolski Oddział Regionalny ARiMR, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR06/BP104/55/17

Osobiście:
Małopolski Oddział Regionalny ARiMR, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR06/BP104/55/17

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR06@arimr.gov.pl
z dopiskiem w tytule: Dokumenty dotyczące naboru:  OR06/BP104/55/17

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, winny być niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia  zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 012/629-80-53; 012/629-80-16.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 19.01.2018