OR05/BP093/8/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Referent/Inspektor   W Skierniewickim Biurze Powiatowym Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych miejsce pracy: 96-100 Skierniewice, ul. Lelewela 5

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

- obsługa kancelarii biura powiatowego: przyjmowanie oraz rozdysponowywanie korespondencji  wpływającej i wychodzącej  z  BP,
- przyjmowanie i rejestracja dokumentów składanych przez wnioskodawców/beneficjentów oraz innych druków systemowych w zakresie zadań realizowanych przez Agencję,
- wystawianie, ewidencjonowanie oraz kontrola rozliczeń delegacji służbowych,    
- terminowe przekazywanie do stanowiska kadrowo-płacowego dokumentów dotyczących spraw pracowniczych,
- prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w kartach ewidencji materiałów biurowych,


Wymagania konieczne:

- Wykształcenie: min. średnie
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

Wymagania pożądane:

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- dokładność, odpowiedzialność, systematyczność,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
- otwartość na uczenie się,
- mile widziany staż pracy w ARiMR lub instytucjach związanych z rolnictwem,

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na pod treścią ogłoszenia )
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.03.2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BP093/8/19

e-mailowo:    RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl   
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BP093/8/19

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530))
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/ BP093/8/19


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy w ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 14.03.2019