OR05/BP084/15/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor/Specjalista W Łódzkim Wschodnim Biurze Powiatowym Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków PROW i PB-1 miejsce pracy: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich oraz działań PROW,
- weryfikacja wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
- przygotowanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego sprawozdawczości w zakresie realizowanych płatności,    
- udzielanie informacji dot. uwarunkowań prawnych i formalnych wniosków PROW i płatności bezpośrednich,

Wymagania konieczne:
- Wykształcenie:  wyższe
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

Wymagania pożądane:
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na uczenie się
- prawo jazdy kat. B
- mile widziany staż pracy w ARiMR lub instytucjach związanych z rolnictwem,

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na pod treścią ogłoszenia)
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:    27.05.2019r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BP084/15/19

e-mailowo:    RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl   
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BP084/15/19

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530))
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BP084/15/19


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy w ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17
Autor: MDP

Data wprowadzenia: 13.05.2019